About

iLog ระบบ log analytics on clound ที่ไม่ใช่ทำได้แค่ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ "เราได้มากกว่าแค่เก็บ Log ตาม พรบ.คอม"

เราคือ Log Analytic Platform

เราทำได้มากกว่าแค่เก็บ Log ตามพรบ.คอม
องค์ประกอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Laws) และ Cyber Security Framework ประกอบไปด้วย 3 เสาสำคัญ  อันได้แก่ People, Process และ Technology  ทาง iLog ของเรามีให้บริการครบครอบคลุมทั้งสามข้อ

ได้แก่การให้บริการจัดเก็บLogและแสดงผลผ่าน Real-time Dashboard รวมถึงฟังค์ชั่น Export Report/ Raw Log เพื่อส่ง Audit ตามข้อกำหนดตามกฏหมายและมาตราฐานต่างๆ (Technology) อีกทั้งเรายังครอบคลุมถึงการจัดการกระบวนการรองรับการใช้เทคโนโลยี (Process) และ มีทีม Awareness Training Program ที่จะเข้ามาอบรมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี (People)

Log เปรียบเสมือนเสาหลักและจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำ Cyber Security ในองค์กร   โดยข้อมูล Log event จากอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกส่งเข้ามายังระบบของเราจะทำการตรวจจับ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น

โดย iLog จะดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบหลายขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อการคัดกรองอย่างรวดเร็วทำให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงและอันตรายก่อนที่ภัยคุกคามจะเกิดขึ้น ทำให้การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรของคุณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราช่วยให้งาน IT Operation และ Support IT ในองค์กรของคุณง่ายขึ้น ด้วยข้อมูล Log เราสามารถนำไปวิเคราะห์และจัดการปัญหา Use Case ทั่วไปที่พบได้บ่อย

อาทิเช่น ปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า, สาเหตุที่ทำให้ Server Down, ไฟล์เอกสารในฐานข้อมูลหาย  โดย iLog สามารถบอกสาเหตุและที่มาของเหตุการณ์ต่างๆได้บนหน้า Dashboard อัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะกำหนด Custom Field เพื่อสร้าง Chart รายงานการแสดงผลด้วยตัวเอง หรือใช้ Template สำเร็จรูปในแต่ละUse case อีกทั้งยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากเกิดเหตุผิดปกติไปยังอีเมล์ของท่าน

เราสามารถระบุตัวตนและข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงานในองค์กรได้ ดังนั้นเมื่อข้อมูล Log ได้เข้าสู่ขบวนการ Analytic Engine บนหน้า Dashboard

แล้วเราจึงสามารถนำไปประมวลและจัดแสดงผลได้หลากหลาย Use Case อาทิเช่น ระบุ User ที่เข้า Prohibit Website, User ที่เข้าเว็บหางาน, User ที่ทำการส่งข้อมูลความลับผ่าน Email ไปยังนอกองค์กร เป็นต้น

1
Smart Analytic Dashboard

iLog มี Data Visualization ที่ปรับแต่ง Dashboard ได้ตามความต้องการ ในรูปแบบกราฟต่างๆ เช่น Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Sankey Chart ได้อย่างง่าย ทำให้เห็นข้อมูลการใช้งานในองค์กรเช่นการใช้งาน Youtube, facebook, Bandwidth รวมทั้งภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตต่างๆอีกด้วย

2
Laws & IT Standard Compliance

iLog ทำให้การเก็บ Log เพื่อจุดประสงค์ในการปฎิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเรื่องง่าย รวดเร็วและใช้เวลาติดตั้งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นมากกว่า 10 เท่า ทำให้เป็นที่ไว้วางใจขององค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากต่างiLog เพื่อ Comply พรบ คอม 2560, สธ.37, SET, คปภ และอื่นๆ

3
Full text search & Alerts

iLog ออกแบบมาให้ใช้งานแบบ Full-Text Search เพื่อให้รองรับพฤติกรรมการใช้งานการสืบค้นแบบ Google นอกจากนั้นยังบันทึกคำสั่งการค้นหาเพื่อใช้เป็นการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจและตั้งแจ้งเตือน alert ผ่าน Email ตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

4
Reliable & Scaleable

เราออกแบบ iLog ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายตั้งแต่ต้นทำให้มีเสถียรภาพสูงกว่าระบบแบบเดิมๆและรองรับการขยายได้ตามความต้องการได้ไม่จำกัดโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลไประบบใหม่ (Data Migration)

5
No Hidden Cost

ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงด้วยการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี ทำให้การประมาณการงบประมาณเป็นไปได้ง่าย เรารวมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ให้อยู่ในแพ็คเกจ ระบบจะมีการปรับปรุงและอัพเดทเวอร์ชั่นเพื่อเพิ่มฟังชั่นใหม่ๆอยู่เสมอตลอดการใช้งาน

6
Support Service

เรามีทีมงานให้บริการประจำประเทศไทยทำให้ไม่มีกำแพงด้านภาษาและมีช่องทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายเช่น Email, Remote Support, Chat, Line รวมถึง Video Tutorial ที่จะสอนวิธีการใช้งานและการแก้ไข Use Case

Operation Teams. ทีมงานที่พร้อม Support คุณ

Kittinan Chanpreecha

iLog Operation Manager

Thanakrit Niljantuek

DevOps Engineer

เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่เรา “ตระหนัก” และ “ให้ความสำคัญ”