CLICK ME!

Easy for you Friendly Comply with the law

PDPA คืออะไร?

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมี บทลงโทษ ดังนี้

ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

iLog PDPA Activity Tracking ทำอะไรได้บ้าง

จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง ลบหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้

แสดง Dashboard การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถแจ้งเตือนหากมีผู้เข้าระบบหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สามารถ Download Report ข้อมูลการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลได้

iLog PDPA Activity Tracking จะให้สิ่งนี้กับคุณ

ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (PDPA)

Comply

Dashboard ที่แสดง การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและสามารถ Download  ออกมาเป็น Report ได้

Simply Dashboard

Product นี้เป็นส่วนหนึ่งของ iLog.Ai โดยสามารถใช้บริการเพิ่มเพื่อประโยชน์จาก Log ได้มากขึ้น

iLog Ecosystem

สามารถดาวน์โหลดรายงานการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวเองเพื่อความ "รวดเร็ว" ในการตรวจสอบ

Self export data

ทำไมต้องเป็น iLog

เราเบื่อระบบเก็บ Log ที่มีในตลาดเพราะว่ามันใช้งานยากราคาแพง
เราจึงออกแบบทั้งวิธีและระบบใหม่ตั้งแต่ต้นโดยมีแนวคิดผลิตภัณฑ์ว่าจะต้อง รวดเร็ว – ปลอดภัย – ใช้งานง่าย นั่นเป็นเพราะเราอยากสร้างสิ่งที่มันเวิร์ค

iLog คือระบบเก็บข้อมูลจราจร Log บน Cloud ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ทำให้สามารถติดตั้งระบบเองได้เพียงไม่กี่นาที

เก็บ Log เพื่อปฎิบัติตาม พรบ คอมพิวเตอร์ 2560, สธ.37, คปภ และอื่นๆ

เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร เช่นการใช้งาน facebook Youtube ฯลฯ